Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.loris.gr.

Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.loris.gr, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω γενικών όρων.

Ο ιστότοπος www.loris.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Venalko Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη (Τ.Κ.: 68132) Εμπορίου 66 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 800548460 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 128758021000 (στο εξής καλούμενη ως η Εταιρεία).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας καταναλωτών είναι: loris@loris.gr με τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2551 11 55 33 κα φαξ: 2551 11 05 33.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.loris.gr. Κάθε χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι κατανοεί, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς την προηγούμενη προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά και σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές θα γίνονται χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη η ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την καθυστέρηση εκτέλεσης ή από τη μη εκτέλεσή τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει τη  μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο που παρέχει (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου να διέπονται από ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα και να παρουσιάζονται έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και προϊόντων ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστοτόπου της, συμπεριλαμβανόμενης, χωρίς να περιορίζεται, οποιασδήποτε ζημιάς ή απώλειας προκληθεί από τους ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω του ιστοτόπου. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη και την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον δικτυακό της τόπο, είτε για άλλον ιστότοπο ή server μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενό της.

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την βέλτιστη ενημέρωση των χρηστών/ επισκεπτών/ πελατών του. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων (links, banners, hypelinks, video, φωτογραφίες) που παρατίθενται στον ιστότοπό της και από τις αντλούμενες πληροφορίες που προέρχονται από αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτων που παρέχεται μέσω συνδέσμου από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Εταιρεία εγκρίνει, υιοθετεί ή συστήνει ανεπιφύλακτα τις ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενό τους ή τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές. Η πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω των παρεχόμενων συνδέσμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη του ιστοτόπου της Εταιρείας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανόμενων σημάτων, εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ ψηφιακή εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή ή μεταφορά λήψεων του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας www.loris.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα www.loris.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της.

Τα στοιχεία των χρηστών (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κ.λ.π.) και των συναλλαγών τους, θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, την εγγραφή στην ιστοσελίδα και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Εταιρεία και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της Εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/ πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ο χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στην αποκλειστική του ευθύνη.

Υποχρεούνται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και την ιστοσελίδα www.loris.gr για:

  • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e- mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου:
  1. που είναι παράνομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.
  2. που μπορεί να προκαλέσει προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ
  3. για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  4. το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους
  5. το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικές, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

Οιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/ επισκέπτη ανάγεται στην αποκλειστική του ευθύνη.

Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.